ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศมาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเซ็บไซต์หน่วยงาน

-คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศ ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ

EB2_3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
-ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานบนเว็บไซต์

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB5 หน่วยงานเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

-บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

-โครงการ/กิจกรรม

-รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภาระกิจที่เลือก

-ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุเวลา สถานที่จัดกิจกรรมชัดเจน

-หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ/หรือสั่งการและปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน website ของหน่วยงาน

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

-บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

-โครงการ/กิจกรรม

-รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงถึงผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมในการจัดทำโครงการ/แผนงานตามภาระกิจที่เลือก

-แผนงาน/โครงการตามภาระกิจที่เลือก

-ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุเวลา สถานที่จัดกิจกรรมชัดเจน

-บันทึกข้อความรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ หรือ/และพิจารณาสั่งการและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน website ของหน่วยงาน

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน

-บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

-โครงการ/กิจกรรม

-รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงถึงผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาดำเนินการในโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนินการนอกสถานที่

-ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุเวลา สถานที่จัดกิจกรรมชัดเจน

-หนังสือบังคับบัญชารับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ขึ้น website ของหน่วยงาน

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน website ของหน่วยงาน

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB10 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

-10.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการปี 2562

-10.1.2 หนังสือส่งสสจ. ขออนุมัติแผนงานโครงการ รพ. 2562

-10.1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 2562

-10.2 แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

EB11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

-11.1.1 บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 2561

-11.1.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

-11.2 แบบฟอร์รายงานการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB12 ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

-12.1.1 บันทึกข้อความกำกับติดตามผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ

-12.1.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

-12.2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB16 กรอบแนวทางการจัดการการร้องเรียนของหน่วยงาน

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

-แผนการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2562

-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2562

- แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานที่โปร่งใส และมีกิจกรรมที่แสดงถึงการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้โปร่งใส

EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ

-รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ

-รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB22 การประชุม/อบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB23 การจัดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26 การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้