ผู้บริหารหน่วยงาน

 

     

 

 

 

 

 

แพทย์หญิงวิลาสินี      ฉิมภักดี

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

                                                                                                                                  โทร.(077)367075 ต่อ 217

 

นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน

พญ.วิลาสินี ฉิมภักดี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การทำงานด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาสาธารณสุข ประกอบด้วย การแก้ปัญหาสาธารณสุข ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และตามสถานการณ์ภัยสุขภาพในพื้นที่ การทำงานให้ประสบความสำเร็จ หรือมีผลสัมฤทธิ์งานที่ดี จะต้องมีการวางแผนในการดำเนินงานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นแผนกำลังคน แผนการเงินการคลัง แผนงานโครงการต่างๆ รวมถึงแผนงานคุณภาพ และมาตรฐานของสถานพยาบาลด้วย นอกจากอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับเป็นอย่างดีแล้ว ยังต้องสร้างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นอำเภอ ผู้นำชุมชน เครือข่าย อสม. องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารสถานศึกษา และชมรมต่างๆ ในอำเภอ

          ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขอำเภอชัยบุรี คาดหวังว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะมีความมุ่งมั่นในการทำงาน และดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ให้ประสบความสำเร็จ โดย

1. ให้บุคลากรทุกคนเน้นย้ำวิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข และของเครือข่ายอำเภอชัยบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้ก่อเกิดเป็นรูปธรรม

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน และระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

3. การยุติปัญหาวัณโรค ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน

4. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

5.พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชน

6. พัฒนาระบบ Fast Track โดยเน้น Stroke  Sepsis Trauma

7. พัฒนาคุณภาพการให้บริการในงานอนามัยแม่และเด็ก โดยพัฒนาระบบการดูแลให้มีคุณภาพในส่วนของ ANC และ LR ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนในการดูแลค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ การติดตามการฝากครรภ์อย่างต่อเนื่อง

8. พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ สนับสนุนและส่งเสริม ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในทุกระดับ  เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการทำงาน ให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

                                                                       

 

 

 

 

ผู้บริหารหน่วยงาน