ประวัติโรงพยาบาล

ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลชัยบุรี

1.ประวัติโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชัยบุรีก่อตั้งเมื่อ พ.ศ 2529 เริ่มเปิดทำการให้บริการผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2531 โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลพระแสงรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคือนายศักดิ์วุฒิ รัตตานุกูลพร้อมทั้งให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์มมาประจำหน่วยบริการทุกวันพุธสัปดาห์ละครั้ง โดยมีผู้รับผิดชอบด้านการรักษาพยาบาลและมีบุคลากรด้านการพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งสิ้น 4 คนต่อมาในปีงบประมาณ 2533 ได้งบประมาณขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงและเปิดทำการให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2534 ตรงกับวันที่ 30 พฤษภาคม โดยมีนายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิการบดีคณะแพทย์รามาธิบดีเป็นประธานในพิธีเปิดและโดยมีอาจารย์จำเนียรวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จนต่อมาในปี 2536 ได้รับงบประมาณขยายขึ้นเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง ในปีงบประมาณ 2537 ได้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกใหม่และอาคารผู้ป่วยในชายและหญิงโดยได้ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอกหลังเก่าให้เป็นอาคารส่งเสริมสุขภาพและได้ให้บริการประชาชนในเขตทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในครอบคลุมทั้งด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขจนถึงปัจจุบัน

1.2 ข้อมูลโรงพยาบาล
ทำเลที่ตั้ง
ที่อยู่สำหรับติดต่อ : 114 ม.3 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350 เบอร์โทรศัพท์ 077-367075
เนื้อที่
โรงพยาบาลชัยบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา เป็นพื้นที่ราษฎร์พัสดุและได้รับบริจาคบางส่วน
อาณาเขต
ทิศเหนือ จดกับหมู่ 4 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง
ทิศตะวันออก จดกับตำบลสินปูน อำเภอพระแสง
ทิศตะวันตก จดกับอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ทิศใต้ จดกับตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

1.3 ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

1.นายแพทย์ศักดิ์วุฒิ รัตตานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระแสง
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี พ.ศ. 2529-2531)

2.นายแพทย์มานะเทพ พุ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระแสง
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี พ.ศ. 2531-2532)

3.นายแพทย์กฤษฎา รัตตานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระแสง
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี พ.ศ. 2532-2533)

4.แพทย์หญิงปัทมา ศิริเวช
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี พ.ศ. 2533-2535)

5.นายแพทย์วีรศักดิ์ เดชานุวงศ์
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี พ.ศ. 2536-2537)

6.นายแพทย์ไพวิทย์ มากมูล
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี พ.ศ. 2537-2538)

7.แพทย์หญิงภัทราภรณ์ เอกบุตร
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี พ.ศ. 2538-2539)

8.นายแพทย์ภุชงค์ โชคสมัย
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี พ.ศ. 2540-2541)

9.นายแพทย์สำเนียง แสงสว่าง
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี พ.ศ. 2542-2559

10.นายแพทย์พิชิต สุขสบาย
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมา