วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION) : เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นเลิศด้านบริการสุขภาพ และการจัดการสุขภาพในชุมชน ภายในปี 2560


พันธกิจ

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพตามประเด็นสำคัญของพื้นที่ ตลอดช่ววงชีวิตโดยใช้มิติด้านคุณภาพ และร่วมสร้างระบบสุขภาพอำเภอให้เข้มแข็ง ยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์

พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ
พัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุกโดยชุมชนมีส่วนร่วม
พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
พัฒนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

2. ผู้ป่วยในกลุ่มโรคที่สำคัญได้รับการดูแลที่มีคุณภาพลดภาวะแทรกซ้อนและมีคุณภาพชีวิตที่

3. ผู้รับบริการพึงพอใจ

4. เครือข่ายบริการสุขภาพมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

5. .เครือข่ายบริการสุขภาพมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

6.ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของประชาชน

7. ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง

8. .ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการด้านสุขภาพ

9. .ประชาชนมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่พึงประสงค์

เป้าหมาย

1. ด้านผู้ใช้บริการ

1.1 มีความปลอดภัย ดูแลตนเองได้

1.2 มีความพึงพอใจ

2. ด้านผู้ให้บริการ

2.1 มีสมรรถนะ เหมาะสมกับภาระงาน

2.2 มีจริยธรรม มีความสุขในการทำงาน และเป็นผู้นำด้านสุขภาพ

3. ด้านองค์กร

3.1 เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

3.2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

4. ด้านชุมชน

4.1 ชุมชนเข้มแข็ง ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

4.2 ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์


ค่านิยม SMILE

Service mild มีจิตบริการที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้ บริการ

Management การบริหารจัดการที่ดี มี ประสิทธิภาพ

Interaction การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยและญาติเสมือนญาติของตนเอง

Learning มีการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

Environment สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวในโรงพยาบาลมีการปรับปรุงพัฒนาให้น่าอยู่