ชมรมจริยธรรม

 

ชมรมจริยธรรม ของโรงพยาบาลชัยบุรี

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม

3.แบบรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

4.แบบรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)