ผลงานโครงการประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพอำเภอชัยบุรี ประจำปี 2563